OFERTA

01

Wsparcie rozwoju eksportu

 

Zajmujemy się wsparciem polskich przredsiębiorstw w rozwijaniu eksportu m.in. w ramach dotowanych programów internacjonalizacji przedsiębiorstw, ale nie tylko.

Programy Internacjonalizacji Przedsiębiorstw na przykład Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, RPO Internacjonalizacja MŚP Działanie 3.2 "Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług" czy Go To Brand - Działanie 3.3.3 wspierają krajowe firmy w ekspansji na rynki zagraniczne. Są skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, których eksport nie stanowi dominującej wartości sprzedaży. Dofinansowanie może wynieść kilkaset tysięcy złotych z przeznaczeniem na przygotowanie strategii eksportu, jak również wdrożenie strategii eksportowej oraz konkretne działania sprzedażowe jak na przykład skuteczne wyszukanie partnerów handlowych i klientów.

Wspieramy polskie firmy w ekspansji na rynki zagraniczne. Pomagamy znaleźć lokalnych dystrybutorów, jak również klientów końcowych. Działamy według określonej metodologii – potencjalnych klientów najpierw precyzyjnie selekcjonujemy, a potem docieramy do nich bezpośrednio z ofertą. Na rynkach zagranicznych pracujemy z lokalnymi konsultantami. Znają oni lepiej specyfikę danego rynku i łatwiej docierają do właściwych podmiotów.

Sotres posiada kompleksową ofertę dla firm, które chcą pozyskać dotację z aktualnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W 2016 roku ruszyły pierwsze nabory w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Rozwój działalności poza granicami kraju jest wspierany w ramach tzw. Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP. Opracowujemy wszelkie dokumenty aplikacyjne (wnioski o dofinansowanie), jak również przygotowujemy strategie eksportowe lub przeprowadzamy inne badania dotyczące rynków zagranicznych.

Mamy duże doświadczenie związane z funduszami europejskimi. W poprzednich latach pomagaliśmy polskim firmom uczestniczącym w działaniu „Paszport do eksportu” w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG 6.1). Zajmowaliśmy się zarówno przygotowywaniem PRE, wniosków o dofinansowanie, jak również profesjonalnym wdrażaniem strategii eksportowych, w tym wyszukiwaniem partnerów handlowych za granicą oraz organizacją wyjazdów handlowych. Nasza oferta obejmuje ponadto rozliczanie projektu.

Przykłady zrealizowanych projektów wraz z referencjami znajdują się w zakładce Klienci.

Program Operacyjny Polska Wschodnia - Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 

Od kwietnia 2016 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania na działania eksportowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

Termin naboru wniosków: 15 kwietnia – 20 maja 2016 r. (I etap projektu)

Budżet: 5 000 000 PLN

Etapy projektu:

I etap  (poziom dofinansowania do 50 000 PLN) – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe
 

II etap  (poziom dofinansowania do 500 000 PLN, nabór w grudniu 2016) w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowanych.

 

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji na internacjonalizację i zwiększeniem sprzedaży eksportowej. Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail: sotres@sotres.pl lub kontakt telefoniczny:  +48 22 646 03 25.